Nokia 6020 Hjälp

background image

Nokia 6020 Användarhandbok

9236475

Utgåva 3

background image

KONFORMITETSDEKLARATION
Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten RM-30 uppfyller
villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EG.
Det finns en kopia av konformitetsdeklarationen på
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Copyright © 2005 Nokia. Alla rättigheter förbehållna.

Den överkorsade soptunnan på hjul betyder att inom EU måste produkten vid slutet av dess
livslängd föras till en separat sopuppsamling. Detta gäller inte bara denna enhet utan även alla
tillbehör som är märkta med denna symbol. Kasta inte dessa produkter med det vanliga
hushållsavfallet.

Reproduktion, överföring, distribution eller lagring av delar av eller hela innehållet i detta dokument i
vilken som helst form, utan föregående skriftlig tillåtelse från Nokia, är förbjuden.

Nokia, Nokia Connecting People, Xpress-on och Pop-Port är varukännetecken eller registrerade
varumärken som tillhör Nokia Corporation. Andra produkt- och företagsnamn som det hänvisats till kan
vara varukännetecken eller näringskännetecken som tillhör sina respektive ägare.

Nokia tune är ett ljudmärke som tillhör Nokia Corporation.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2005. Tegic
Communications, Inc. All rights reserved.

Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.

Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

background image

Denna produkt är licensierad under MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) för personligt och icke-
kommersiellt bruk i samband med information som kodats av en konsument i enlighet med MPEG-4
Visual Standard för personligt och icke-kommersiellt bruk eller (ii) för användning i samband med
MPEG4-video tillhandahållen av en licenserad videoleverantör. Ingen licens beviljas eller underförstås för
något annat syfte. Ytterligare information, inklusive användning för marknadsföring, internt och
kommersiellt bruk, kan erhållas från MPEG LA, LLC. Se <http://www.mpegla.com>.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and
noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the
MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use
in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be
implied for any other use. Additional information including that relating to promotional, internal and
commercial uses may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>.

Nokia utvecklar ständigt sina produkter. Nokia förbehåller sig rätten att göra ändringar och förbättringar
i de produkter som beskrivs i detta dokument utan föregående meddelande.

Under inga omständigheter skall Nokia vara ansvarigt för förlust av data eller inkomst eller särskild,
tillfällig, följdskada, eller indirekt skada, oavsett orsaken till förlusten eller skadan.

Innehållet i detta dokument gäller aktuella förhållanden. Förutom vad som stadgas i tillämplig tvingande
lagstiftning, ges inga garantier av något slag, varken uttryckliga eller underförstådda, inklusive, men utan
begränsning till, garantier avseende produktens allmänna lämplighet och/eller lämplighet för ett särskilt
ändamål, vad gäller riktighet, tillförlitlighet eller innehållet i detta dokument. Nokia förbehåller sig rätten
att ändra detta dokument eller återkalla det utan föregående meddelande.

Tillgång till särskilda produkter kan variera efter region. Vänligen kontrollera detta med din närmaste
Nokia-återförsäljare.

Denna enhet kan innehålla artiklar, teknik eller programvara som omfattas av exportlagar och regelverk i
USA och andra länder. Spridning i strid mot lagen är förbjuden.

9236475 / Utgåva 3

background image

4

Copyright

© 2005 Nokia. All rights reserved.