Nokia 6020 Hjelp

background image

Brukerhåndbok for Nokia 6020

9236476

3. utgave

background image

ERKLÆRING OM SAMSVAR
Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet RM-30 er i samsvar med
bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council Directive): 1999/5/EC.
En kopi av samsvarserklæringen er tilgjengelig fra
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Copyright © 2005 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

Symbolet med en utkrysset avfallsdunk innebærer at innen EU må produktet ikke kastes
sammen med annet avfall. Dette gjelder for enheten, men også for ekstrautstyr merket med
dette symbolet. Ikke kast disse produktene som usortert, kommunalt avfall.

Kopiering, overføring, distribusjon eller lagring av deler av eller hele innholdet i dette dokumentet i enhver
form, uten på forhånd å ha mottatt skriftlig tillatelse fra Nokia, er forbudt.

Nokia, Nokia Connecting People, Xpress-on og Pop-Port er varemerker eller registrerte varemerker for
Nokia Corporation. Andre produkt eller firmanavn som nevnes her, kan være varemerker eller produktnavn
for sine respektive eiere.

Nokia tune er et varemerke (lydmerke) som tilhører Nokia Corporation.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2005. Tegic
Communications, Inc. All rights reserved.

Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.

Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

background image

Dette produktet er lisensiert under MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personlig og ikke-
kommersiell bruk i forbindelse med informasjon som er blitt omkodet i samsvar med MPEG-4 Visual-
standarden av en forbruker som driver personlig og ikke-kommersiell aktivitet, og (ii) for bruk i forbindelse
med MPEG-4-video levert av en lisensiert videoleverandør. Lisens er verken gitt eller skal underforstås for
annen bruk. Ytterligere informasjon, inkludert opplysninger om salgsfremmende, intern og kommersiell
bruk, kan fås fra MPEG LA, LLC. Se <http://www.mpegla.com>.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and
noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the
MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use
in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be
implied for any other use. Additional information including that relating to promotional, internal and
commercial uses may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>.

Nokia har en uttrykt målsetting om kontinuerlig utvikling. Vi forbeholder oss derfor retten til uten varsel å
endre og forbedre alle produktene som er omtalt i dette dokumentet.

Ikke under noen omstendigheter er Nokia ansvarlige for tap av data eller inntekter, eller spesifikke,
vilkårlige, påførte eller indirekte skader uansett årsak.

Innholdet i dette dokumentet gjøres tilgjengelig "som det er". Bortsett fra der det er påkrevet etter
gjeldende lover ytes ingen garantier av noe slag, verken direkte eller underforstått, inkludert, men ikke
begrenset til, de underforståtte garantiene for salgbarhet og egnethet til et bestemt formål, i forhold til
nøyaktigheten av, påliteligheten til eller innholdet i dette dokumentet. Nokia forbeholder seg retten til å
revidere dette dokumentet eller trekke det tilbake, når som helst og uten forvarsel.

Tilgjengeligheten av bestemte produkter kan variere fra område til område. Forhør deg hos nærmeste
Nokia-forhandler.

Denne enheten kan inneholde varer, teknologi eller programvare som er underlagt eksportlover og -
forskrifter fra USA og andre land. Det er ulovlig å fravike slik lovgivning.

9236476/3. utgave

background image

4

Copyright

© 2005 Nokia. All rights reserved.