Nokia 6020 ohje

background image

Nokia 6020 -puhelimen käyttöohje

9236474

3. painos

background image

VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS
NOKIA Oyj ilmoittaa vastaavansa siitä, että tuote RM-30 noudattaa Euroopan neuvoston direktiivin
1999/5/EY määräyksiä.
Vaatimustenmukaisuusilmoituksesta on kopio WWW-osoitteessa
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Copyright © 2005 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään.

Jäteastia, jonka päälle on merkitty rasti, tarkoittaa, että Euroopan unionin alueella tuote on
toimitettava erilliseen keräyspisteeseen, kun tuote on käytetty loppuun. Tämä koskee sekä
laitetta että tällä symbolilla merkittyjä lisälaitteita. Näitä tuotteita ei saa heittää
lajittelemattoman yhdyskuntajätteen joukkoon.

Tämän asiakirjan sisällön jäljentäminen, jakeleminen tai tallentaminen kokonaan tai osittain on kielletty
ilman Nokian myöntämää kirjallista lupaa.

Nokia, Nokia Connecting People, Xpress-on ja Pop-Port ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä
tavaramerkkejä. Muut tässä asiakirjassa mainitut tuotteiden ja yritysten nimet voivat olla omistajiensa
tavaramerkkejä tai kauppanimiä.

Nokia tune on Nokia Oyj:n äänimerkki.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2005.
Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.

Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

background image

Tämä tuote on lisensoitu MPEG-4 Visual Patent Portfolio -lisenssin perusteella (i) henkilökohtaiseen ja ei-
kaupalliseen käyttöön niiden tietojen yhteydessä, jotka yksityistä ja ei-kaupallista toimintaa harjoittava
kuluttaja on koodannut MPEG-4 Visual -standardin mukaisesti, ja (ii) käytettäväksi lisensoidun
videotoimittajan toimittaman MPEG-4-videon yhteydessä. Käyttäjällä ei ole oikeutta mihinkään muuhun
käyttöön. Lisätietoja, mukaan lukien myynninedistämiskäyttöön sekä sisäiseen ja kaupalliseen käyttöön
liittyviä tietoja, antaa MPEG LA, L.L.C. Katso <http://www.mpegla.com>.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and
noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the
MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use
in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be
implied for any other use. Additional information including that relating to promotional, internal and
commercial uses may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>.

Nokia kehittää tuotteitaan jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden tehdä muutoksia ja parannuksia mihin
tahansa tässä asiakirjassa mainittuun tuotteeseen ilman ennakkoilmoitusta.

Nokia ei vastaa välittömistä tai välillisistä vahingoista, mukaan lukien tietojen tai tulojen menetys.

Tämän asiakirjan sisältö tarjotaan "sellaisenaan". Sen tarkkuudesta, luotettavuudesta tai sisällöstä ei
anneta mitään suoraa tai epäsuoraa takuuta eikä nimenomaisesti taata sen markkinoitavuutta tai
sopivuutta tiettyyn tarkoitukseen, ellei pakottavalla lainsäädännöllä ole toisin määrätty. Nokia varaa
itselleen oikeuden muuttaa tätä asiakirjaa tai poistaa sen jakelusta milloin tahansa ilman erillistä
ilmoitusta.

Tuotteiden saatavuus voi vaihdella alueittain. Saat lisätietoja lähimmältä Nokia-jälleenmyyjältä.

Tämä laite saattaa sisältää hyödykkeitä, tekniikkaa tai ohjelmia, joihin sovelletaan Yhdysvaltojen ja
muiden maiden vientilakeja ja -määräyksiä. Käyttäjän tulee noudattaa tällaisia lakeja ja määräyksiä.

9236474/3. painos

background image

4

Copyright

© 2005 Nokia. All rights reserved.