Nokia 6020 hjælp

background image

Brugervejledning til Nokia 6020

9236477

3. udgave

background image

OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING
Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet RM-30 er i overensstemmelse med
bestemmelserne i følgende direktiv fra Ministerrådet: 1999/5/EF.
En kopi af Overensstemmelseserklæringen findes på adressen
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Copyright © 2005 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes.

Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det
ikke længere skal anvendes. Det gælder selve enheden, men også ekstraudstyr, som er mærket
med dette symbol. Produkterne må ikke bortskaffes som usorteret husholdningsaffald.

Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller hele indholdet af dette dokument

i nogen form uden forudgående skriftlig tilladelse fra Nokia er ikke tilladt.

Nokia, Nokia Connecting People, Xpress-on og Pop-Port er varemærker eller registrerede varemærker
tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter og firmanavne, som er nævnt heri, kan være varemærker
eller handelsnavne tilhørende deres respektive ejere.

Nokia tune er et lydmærke tilhørende Nokia Corporation.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2005. Tegic
Communications, Inc. All rights reserved.

Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.

Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

background image

Dette produkt er licenseret under licensen MPEG-4 Visual Patent Portfolio (i) til personlig og ikke-
kommerciel brug sammen med oplysninger, der er kodet i overensstemmelse med den visuelle standard
MPEG-4 af en forbruger, som er beskæftiget med en personlig og ikke-kommerciel aktivitet, og (ii) til brug
sammen med MPEG-4-video, der er leveret af en licenseret videoleverandør. Ingen licens kan tildeles eller
være underforstået til anden brug. Yderligere oplysninger, herunder oplysninger med forbindelse til
salgsfremmende, intern og kommerciel brug, kan fås hos MPEG LA, LLC. Se <http://www.mpegla.com>.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and
noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the
MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use
in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be
implied for any other use. Additional information including that relating to promotional, internal and
commercial uses may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>.

Nokia udvikler løbende sine produkter. Nokia forbeholder sig retten til at ændre og forbedre de produkter,
der er beskrevet i dette dokument, uden forudgående varsel.

Nokia kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for tab af data eller fortjeneste eller nogen som
helst form for specielle, tilfældige, betingede eller indirekte skader, uanset hvordan de er forvoldt.

Oplysningerne i dette dokument leveres "som de er og forefindes". Medmindre det er krævet af gældende
lovgivning, stilles der ikke nogen garantier, hverken udtrykkelige eller stiltiende, herunder, men ikke
begrænset til, garantier for salgbarhed og egnethed til et bestemt formål, i forbindelse med
nøjagtigheden, pålideligheden eller indholdet af dette dokument. Nokia forbeholder sig retten til at
ændre dette dokument eller trække det tilbage på et hvilket som helst tidspunkt uden forudgående varsel.

Enkelte produkter føres ikke i visse områder. Forhør dig hos din nærmeste Nokia-forhandler.

Denne enhed kan indeholde produkter, teknologi eller software, som er underlagt eksportlove og -regler
fra USA og andre lande. Afvigelser fra loven er forbudt.

9236477/3. udgave

background image

4

Copyright

© 2005 Nokia. All rights reserved.